Nyheder på mail
Sotea kunde?

Adfærdskodeks for itm8

Hos itm8 tager vi vores samfundsansvar som virksomhed seriøst, og har ambitioner om at påvirke samfundet i en positiv retning. Derfor har vi i itm8 udarbejdet en politik for, hvordan vi arbejder med samfundsansvar og passer på vores medarbejdere, kunder og det omgivende samfund. Derfor udfører vi vores arbejde på en social og miljømæssigt ansvarlig måde, som en integreret del af vores processer. Vi sørger altid for at overholde gældende love, krav og regler, og det er vores ansvar at drive forretning med høje etiske standarder. 

Vi har besluttet at tilslutte os FN Global Compact og forpligter os til at efterleve de internationalt anerkendte principper. Vi er samtidig bevidste om vores ansvar og evne til at påvirke verden omkring os, og derfor har vi med afsæt i FN Global Compact udarbejdet et adfærdskodeks, som vi som leverandør og samarbejdspartner lever op til. 

Adfærdskodekset skal ses som et supplerende element til den overordnede kontrakt mellem itm8 og jer. 
I itm8 bestræber vi os i videst muligt omfang på at eventuelle underleverandører ligeledes lever op til dette adfærdskodeks.

Opfølgning på adfærdskodeks foregår i dialog med jer og med respekt for den givne kontekst, og såfremt vi får kendskab til mulige brud på adfærdskodekset, vil vi hurtigst muligt underrette jer. 


SOM LEVERANDØR BAKKER ITM8 OP OM FØLGENDE PRINCIPPER:

Menneskerettigheder1
Itm8 har en simpel, men samtidig robust forsyningskædestruktur. Størstedelen af vores leverandører er beliggende i Danmark eller Vesteuropa. Vi overvåger aktivt vores forsyningskæde og har som mål at arbejde med anerkendte leverandører, der er pålidelige og transparente, for at sikre, at ingen handler i uoverensstemmelse med menneskerettighederne. itm8 er forpligtet til at overholde FN’s menneskerettighedserklæring. 

Arbejdstagerrettigheder2

Foreningsfrihed og kollektiv forhandling 
itm8 respekterer medarbejdernes ret til at danne og slutte sig til foreninger efter eget valg, samt retten til kollektivforhandling.

Tvangsarbejde
itm8 støtter udryddelse af enhver form af tvangsarbejde.

Børnearbejde 
itm8 respekterer børns ret til at udvikle sig og få en uddannelse og må ikke støtte eller benytte sig af børnearbejde. Børnearbejde defineres som beskæftigelse af unge mennesker i skolealderen eller yngre end 15 år (14 år, hvor dette i henhold til ILO-konventionen 138 er tilladt, jf. note 3). Hvis lokale bestemmelser eller love fastlægger en højere aldersgrænse, skal denne overholdes. 

Ikke-diskrimination 
itm8 sikrer ligeret for sine ansatte og diskriminerer ikke på grundlag af race, køn, alder, religion, politisk eller seksuel orientering. Vi fremmer lige muligheder og behandling i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse.

Miljø3
itm8 anvender et forsigtighedsprincip i forhold til miljømæssige udfordringer og søger systematisk at forebygge, minimere og udbedre en eventuel negativ miljøpåvirkning af egne aktiviteter og serviceydelser.
Vi forpligter os til at reducere vores miljøpåvirkning, herunder reduktion af CO2 og affald, og tilskynder at benytte miljøvenlige teknologier, hvor dette er muligt. 

Anti-korruption4   
itm8 har nultolerance i forhold til korruption, herunder afpresning og bestikkelse, eller tilsvarende metoder, som midler til at skaffe sig uretmæssige kommercielle fordele. Vi er forpligtet til at handle professionelt, retfærdigt og med integritet i alle forretningssammenhænge og relationer. Vi er forpligtet til at implementere og håndhæve systemer til bekæmpelse af bestikkelse og korruption. Vores anti-korruption og konkurrencepolitik angiver, hvad vi forventer af medarbejderne – herunder hvordan vi behandler gaver, tredjeparter og leverandører. 

 

 

 

[1] The Universal Declaration of Human Rights

[2] The International Labour Organization's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work – dækker også områderne Tvangsarbejde, Børnearbejde og Ikke-diskrimination

[3] The Rio Declaration on Environment and Development

[4] The United Nations Convention Against Corruption