Nyheder på mail
Sotea kunde?

Appendiks A

Tillæg til salgs- & leveringsbetingelserTillæggets omfang
Følgende tillæg er gældende for alle Mentor IT kunder, der tegner sig for samtlige af nedenstående listede produkter.

- Imagebaseret backup
- Daglig Overvågning af backup
- Forebyggende vedligehold

Tillægget definerer den professionelle ansvarsdækning for formuetab (det bemærkes, at datatab defineres som formuetab), som er en del af Mentor IT forsikring hos Topdanmark. Nedenstående beskrives omfanget af dækningen.

Professional ansvarsforsikring for rene formuetab

1. Formuetab
Ved formuetab forstås et økonomisk tab, som fremkommer uden nødvendigvis sammenhæng med person- og/eller tingsskade.
a. Uanset bestemmelserne i de almindelige vilkårs pkt. 2. stk. 4 og pkt. 3. stk. 3 er forsikringen udvidet til at dække erstatningsansvar for formuetab, som forsikringstageren pådrager sig, som følge af fejl eller forsømmelse i forbindelse med udførelsen af den i policen anførte virksomhed.
b. Forsikringen dækker alene erstatningsansvar i henhold til almindelige erstatningsregler.
c. Forsikringen omfatter kun formuetab, som konstateres inden for 18 måneder efter levering har fundet sted. Leveringen anses for at have fundet sted, når den samlede leverance (software, evt. hardware eller andre service ydelser) af kunden er accepteret som afleveret. Den omtalte tidsbegrænsning på 18 måneder gælder ikke for person- eller tingsskader.
d. Tab af data defineres som formuetab.

2. Undtagelser
Den professionelle ansvarsforsikring omfatter dog ikke ansvar for skade eller tab
a. i USA og Canada,
b. som følge af reparation og/eller salg af hardware,
c. som følge af, at ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem eller præsteres rettidig,
d. som følge af, at aftale mellem sikrede og bestiller ophæves,
e. når ansvaret alene begrundes i en hæftelse for særlig virkningsgrad eller præstationsevne,
f. som følge af forsætlig misbrug af fortrolige oplysninger,

3. Ting i varetægt
Uanset bestemmelserne i de almindelige vilkårs pkt. 2. stk. 2. litra b og pkt. 3. stk. 2. litra e, dækker forsikringen sikredes ansvar for skade på kundernes EDB-systemer, medie eller kildemateriale, som sikrede i egenskab af datakonsulent har fået i varetægt af kunden som led i den opgave han skal udføre for denne

4. Advertising injury
Forsikringen omfatter skade eller tab herunder ”advertising injury” som følge af
a. krænkelser af ejendomsrettigheder af enhver art, herunder copyright og varemærker
krænkelser af privatlivets fred, immaterielle rettigheder og strafretlige overtrædelser
c. krav, der opstår fra uautoriseret eller udvidet adgang til systemer
d. krav, der skyldes data eller tjenester udvekslet eller udført over private eller offentlige netværk.

5. Dækningssum
Forsikringen har en maksimal dækningssum, der løbende justeres i aftaleforholdet mellem Mentor IT og Topdanmark. Kunden kan til enhver tid få den maksimale dækningssum eller restbeløbet oplyst hos Mentor IT.

Sager, hvor nærværende forsikring kommer i tale, vil blive dækket med det dækningsbeløb, der gør sig gældende gennem de almindelige regler for fastsættelse af dækning ved erstatningsansvar. Beløbet kan dog ikke overstige den maksimale dækningssum eller det restbeløb, der måtte være tilbage af denne pr. forsikringsår.

Kunden kan til enhver tid få den maksimale dækningssum eller restbeløbet oplyst hos Mentor IT.

6. Selvrisiko
Kunden har en selvrisiko på DKK 10.000

7. Opsigelse
Såfremt denne forsikringsaftale bortfalder mellem Topdanmark og Mentor IT, er Mentor IT forpligtet til at informere de omfattede kunder.

Såfremt Mentor IT indgår en forsikringsaftale på lignende vilkår med andet forsikringsselskab, er Mentor IT ikke forpligtet til at informere de omfattede kunder.

 

Mentor IT kan ikke gøres ansvarlige for kundens omkostninger med et leverandørskifte under disse eller andre omstændigheder